Semalt, PrestaShop-da meta-maglumaty nädip optimizirlemelidigini düşündirýär


Onlaýn dükanda meta-maglumaty optimizirlemek, her kiçi sahypada amala aşyrylmaly esasy SEO çärelerinden biridir. Dükan panelinde uzak wagtlap oturman, nädip çalt we agyrsyz etmeli? Bu gün “PrestaShop” -da seminar geçireris - bagtymyza, bu CMS-de metadata kyn däl, ony hiç wagt öwrenmersiňiz!

Prestashop - onlaýn dükanda haýsy metadata optimizirlenmeli?

Her onlaýn dükan aýratyn çemeleşmäni talap edýär, ýöne islendik elektron söwda üçin dogry optimizasiýa edilmeli metadata görnüşleri bar. “PrestaShop” dükanyndaky haýsy meta bellikleri möhüm hasaplamaly? Aşakdaky üçüsinden ikisi, ýerdäki optimizasiýanyň başlangyç bölekleri.

SEO ady

Tehniki taýdan metadata toparyna degişli bolmasa-da (bu aýratyn HTML belligi), köplenç gaty meňzeş şertlerde ýüze çykýar, şonuň üçin bu ýerde optimizasiýa elementleriniň biri hökmünde gürleşeris. Adaty sahypa adyndan tapawutlandyrmak üçin SEO ady adalgasyny ulanarys.

Bu mowzuk näme üçin SEO-da beýle möhüm?

SEO ady Google üçin iň möhüm reýting faktorlaryndan biridir we ulanylmadyk (ýa-da pes derejede optimallaşdyrylan), ýerleşiş we satuw nukdaýnazaryndan dükana köp zyýan ýetirip biler.

Presta bilen nähili görünýär?

Täze sahypa goşansoň, SEO atlary awtomatiki usulda döredilýär we köplenç bir kategoriýa ýa-da önüm baradaky maglumatlardan maglumat alýarlar ýa-da kämahal SEO üçin ýeterlik bolmadyk dükanyň adyny görkezýärler.

PrestaShop-da ulanyja-da, Google robotlaryna-da hyzmat edip biler ýaly meta adyny nädip düzmeli? Soňra bu makalada optimizasiýa edeniňizde elmydama eliňizde bolmaly maslahatlardan doly ýönekeý sanawy taparsyňyz.

Meta beýany

Berlen sahypadaky zatlaryň özüne çekiji, takyk gysgaça mazmuny goýuljak ýer. Metanyň beýany reýting faktory bolmasa-da, mazmuny has gowy CTR-e (basmagyň tizligi) terjime edilýän ulanyjylaryň gyzyklanmasy üçin möhüm ähmiýete eýe. Şonuň üçin ony optimizirlemek esasy SEO çärelerinden biridir.

Awtomatiki SEO adynyň köp manysy bar bolsa-da, baş sahypanyň deslapky meta beýany, "PrestaShop tarapyndan dolandyrylýar" ýa-da "PrestaShop-da dükan" - ulanyjylar üçin gaty öçürilen. Şonuň üçin meta beýanyny üýtgetmek möhümdir!

Meta açar sözler

Meta açar sözler belliginde goýýan açar sözlerimiziň gözleg motorlary üçin möhüm ähmiýete eýe bolmagy uzak wagt bäri inkär edilýär - Google algoritmleri eýýäm şeýle çylşyrymly welin, HTML koduna birnäçe peýdaly sözlemleri gözlemek gözleg netijelerindäki pozisiýaňyza täsir etmez. .

Ilkibaşda hakykatdanam açar söz belligi SEO üçin iň möhümleriň biri bolupdy, ýöne pozisiýalary dolandyrmak üçin goýýan çägini göz öňüne getirmek aňsat - şonuň üçin Google häzirki wagtda meta açar sözleri göz öňünde tutmaýar. Şonuň üçin olary dolduryp bilersiňiz, elbetde zyýany bolmaz, ýöne Google-da görünmegiňiz üçin bu ileri tutulýan çäre däl.

Bellikler we meta açar sözler birmeňzeşmi?

! Ok! Bellikler, potensial müşderileriňize dükanyň içerki gözleg motory arkaly önüm tapmaga kömek eder. Berlen önümi we birneme has giň kategoriýalary suratlandyrýan birnäçe sinonimi goşmak gowy. tabaklar, ýöne gap-gaçlar.

Dükanyň parametrlerine â Gözleg sahypasyna girip, ähli bellikleri görüp bilersiňiz. Prestanyň resminamalarynda başga maglumatlary tapyp bilseňiz, meta açar sözleriň Google-da ýerleşmegine göni täsir etmeýändigini ýene bir gezek ýatladalyň.

Gözlegiň netijeleri näme?

SEO ady sahypanyň baglanyşygynyň aşagynda peýda bolan we gözleg netijelerine göz aýlanda ulanyjynyň ilkinji okan uly gök sözbaşydyr. Adyň aşagynda tekstiň kiçijik bir bölegini görýärsiňiz - bu, blogyň ýazgysynyň deslapky synyny görkezýän, baglanyşyga basmagy höweslendirýän meta beýany. Meta açar sözleri SERP-lerde görünmeýär, olary diňe sahypanyň HTML kodynda tapyp bilersiňiz (<meta name="açar sözler" mazmuny="söz düzümi, başga bir söz düzümi, başga bir söz düzümi" />).

“PrestaShop” -da meta adyny nädip düzmeli? Stepdimme-ädim meta bellikleri“PrestaShop” -da berlen kiçi sahypanyň meta belliklerini üýtgetmek üçin diňe birnäçe gezek basmak gerek, şonuň üçin üýtgeşmeleri özüňiz amala aşyrmagyňyza päsgel berýän zat ýok. Aýdylan üýtgeşmeler girizilende, meta adyny we meta düşündirişini administrator panelinde bir ýerde redaktirläp bilersiňiz. Gowy maglumat: Prestadaky bu çäreleriň hemmesi gaty içgin, bir zada basmak we sahypa ýykylmak barada alada etmeli däl.
  1. Ilki bilen, administrator paneliňize giriň (ýa-da Prestanyň atlandyryşy ýaly, ofis). Indiki ädimler haýsy sahypany redaktirlemäge synanyşýandygyňyza baglylykda tapawutlanýar.
  2. Paneldäki dogry bellige nädip barmaly?
Pre Saýlamalar â Trafik â SEO we URL â indeksini sazlaň

Möhüm! “Presta” -ny täze wersiýalara täzelemedik bolsaňyz we “PrestaShop 1.6” -ny ulanýan bolsaňyz, ýoluňyz birneme üýtgeşik bolar:

Saýlamalar â SEO we URL maglumatlary â Index â Redaktirlemek
Satyş â Katalog â Önümler â Saýlanan önüm â Haryt neşiri -> "SEO" goýmasy
Satyş â Katalog â Kategoriýalar â Redaktirleme kategoriýalary
Ösüşler â Daş görnüşi â Sahypany redaktirlemek

PrestaShop-da metadata düzeniňizde näme ýadyňyza düşýär?

Metadatalaryňyzy tehniki taýdan nädip düzmelidigini eýýäm bilýärsiňiz - bu uly üstünlik! Şeýle-de bolsa, olaryň durmuşa geçirilmegi üstünlikiň diňe bir bölegidigini ýadyňyzdan çykarmaň, sebäbi başga bir zady durmuşa geçirmeli bolarsyňyz. Iň esasy zat esasy sözlemleriň dogry derňewi Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli ýaly SEO gurallary bilen we tutuş SEO strategiýasy dükan üçin. Metanyň beýany we meta ady üçin ozal agzalan maslahatlar:

SEO ady

Meta beýany

“PrestaShop” metadata we ony nädip optimizirlemeli? - gysgaça mazmun

“PrestaShop” -daky “Meta” bellikleri gaty içgin görnüşde düzülýär we redaktirlenýär, şonuň üçin nämäni, nirede we nädip ýokary hünär talap etmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň we muny aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Inatda saklamagy ýatdan çykarmaň gowy SEO amallary we meta-maglumaty redaktirläniňizden soň SERP-lerdäki üýtgeşmeleri üns bilen synlaň - kim bilýär, belki ajaýyp atlaryň kömegi bilen düýşüňize çalt geçersiňiz?

Sorag-jogap

Onlaýn dükanda meta beýany möhümmi?

Hawa, meta beýany CTR nukdaýnazaryndan gaty möhümdir, ýagny basmagyň tizligi. Meta beýany, ulanyjyny gözleg netijeleri bilen gyzyklandyrmak mümkinçiligiňiziň biridir, şonuň üçin ony optimallaşdyrmaly. Diňe esasy sözlemler barada däl (meta beýany, reýting pozisiýalaryna we görnüklilige täsir etmeýär) däl-de, eýsem ulanyjynyň hereketlerine täsir etmek we dükanyň baglanyşygyna basmagy höweslendirmek barada.

PrestaShop-daky dükanyň adyny nädip üýtgetmeli?

Dükanyň ady döredilende (PrestaShop gurnama) kesgitlenýär, ýöne ony redaktirläp bolýar. Bar etmeli zadyňyz, dolandyryş paneline gireniňizden soň "aragatnaşyk maglumatlary" goýmasyny girizmek.

Ol ýere nädip barmaly?

Dükanyň parametrleri â Habarlaşmak â Aragatnaşyk maglumatlary.

SEO we web sahypasyny mahabatlandyrmak temasy barada has giňişleýin öwrenmek zerur bolsa, sizi görmäge çagyrýarys Semalt blogy.send email